Слике

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА

Већ неколико школских година у нашој школи се спроводи пројекат ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА. Одељењске старешине седмог и осмог разреда на часовима одељењске заједнице разговарају са својим ученицима о избору средње школе, након завр-шетка основног образовања. Дидактички поступци током осмишљавања процеса професионалне оријентације треба да помогну ученицима о бољем упознавању сопствених способности и интересовања, као и да лакше уоче своје таленте, да се упознају са разним занимањима и да препознају утицаје нових технологија. Општи циљ овог пројекта је освешћи-вање личних афинитета и капацитета ученика и стицање реалне слике о себи.

Одељењска заједница VII4 је ове школске године кренула са спровођењем радионица ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ, на којима се ученици упознавају са разним профилима у средњим стручним школама, приспитују своје жеље и способности, међсобно се употпуњавају, како би научили да процене своје капацитете. За ову школску годину планиране су следеће радионице:

1. Упознавање са програмом професионалне оријентације
2. У свету интересовања – препознавање сопствених интересовања
3. У свету вештина и способности – прпознавање сопствених вештина и уважавање туђих вештина
4. Самоспознаја, аутопортрет – откривање себе и прихватање других
5. У очима других – давање позитивне повратне информације о способностима
6. Ја за 10 година – формулисање сопствених очекивања

На радионицама је увек позитивна атмосфера и ученици показују велико интересовање за боље упознавање соспствених способности, како би одабрали прави пут у одабиру свог професионалног опредељења.

Одељењски старешина VII4 Анета ТомићКонтакт:

Основна Школа ''Борислав Пекић''
Данила Лекића Шпанца 27, 11070 Нови Београд

++ 381 11 318 24 84
++ 381 11 318 73 75

direktor@skola-pekic.edu.rs - Директор школе
ppsluzba@skola-pekic.edu.rs - Педагог и психолог
sekretarijat@skola-pekic.edu.rs - Секретаријат
racunovodstvo@skola-pekic.edu.rs - Рачуноводство